WoordBeeldTrainer

WoordBeeldtrainer is een remediërende spellingsaanpak waarmee kinderen alsnog, opnieuw of beter kunnen leren spellen. Het komt nog te vaak voor dat kinderen waarvan gedacht wordt dat ze goed kunnen zien, dit niet kunnen.

Het succes van het spellingsprogramma is niet toevallig. Het is een doordachte, vernieuwde methode om kinderen met spellingsproblemen te helpen, ontwikkeld door Will Missot van het CNLS.

Veel kinderen ervaren op school problemen met het spellingonderwijs. Het reguliere onderwijs werkt voornamelijk met klankbeelden, ‘wat hoor je?’ om een kind een woord te leren. Er wordt een spellingsregel gebruikt om een woord te spellen. Dit is een auditief-analytische methode.
Het probleem is echter dat heel veel kinderen met spellingproblemen hier niet mee uit de voeten kunnen. De methode WoordBeeldTrainer werkt met woordbeelden. Een methode om klank (auditief) en woordbeeld (visueel) samen te brengen.

 
Het is wetenschappelijk aangetoond dat spellingsregels voor zwakke spellers en dyslectici geen enkele waarde hebben. Voor meer informatie, lees hier.
WoordBeeldTrainer is gebaseerd op een aantal nieuwe wetenschappelijke inzichten:
 * Spiegelneuronen zorgen ervoor dat wij vaardigheden kunnen opdoen door imitatie. Dat geldt voor wat wij zien en horen.
 * We zijn in staat een mentaal beeld te vormen van klankbeeld en woordbeeld. Die beelden kunnen wij ons los van elkaar, maar ook gecombineerd mentaal voorstellen. Deze mentale beelden kunnen wij opslaan in het geheugen.
 * Kinderen ontwikkelen zich vanaf denken in beelden naar taligheid. Soms heeft een van deze twee sterk de overhand en is er sprake van een disharmonisch model (performaal-verbaalkloof). Er moet dan gezocht worden naar de sterke kanten van het kind om de spelling onder de knie te krijgen in plaats van het aanspreken van de zwakke kanten.
 * De verwerkingssnelheid van auditieve en visuele informatie kan sterk uiteenlopen en kan per kind sterk verschillen. Het niet synchroon lopen van de auditieve en visuele verwerkingssnelheid komt vaak voor bij kinderen met spellingsproblemen en dyslexie. Dit is onderzocht bij een grote groep dyslectische kinderen. Kinderen hebben een voorkeur om of auditief, of visueel of motorisch te leren.
 * Elk kind heeft een eigen individuele leerstijl. Deze kan worden vastgesteld en toegepast om de leerresultaten te optimaliseren.
 * Woordbeelden opslaan in het geheugen blijft beperkt tot ongeveer 2000 woorden. Dit is wetenschappelijk onderzocht in Japan. Door via de woordbeeldtrainer naar analogie te oefenen wordt deze valkuil ontlopen. Spellingszwakke kinderen kunnen niet overweg met spellingsregels. Oefenen naar analogie (op elkaar lijkende woorden) is een veel betere aanpak. Wie de tweeklank -aai- weet te herkennen en te schrijven kan opeens heel veel woorden met -aai- foutloos noteren.
 * Wetenschappelijk is vastgesteld waar een goede training voor spellingszwakke kinderen aan moet voldoen. Deskundigen op dat gebied zijn het erover eens dat het NIET aankomt op spellingsregels, maar dat de computer ingeschakeld moet worden, waarbij het woordbeeld en klankbeeld aangeboden moeten worden naar analogie en spellingscategorieën en waarbij ruimte is om het woord te memoriseren. WoordBeeldTrainer voldoet aan deze eisen.
 * In WoordBeeldTrainer worden deze inzichten gecombineerd tot een geheel.

WoordBeeldTrainer is er voor kinderen vanaf groep 3. De methode is voor het kind goed te gebruiken naast de gebruikte methode op school.

Hoe vaak moet er geoefend worden?
De beste resultaten zijn behaald bij kinderen die vijf dagen per week met de WoordBeeldTrainer aan de gang zijn geweest. Elke dag is er minimaal een woordpakket ingeoefend. Natuurlijk zijn er ook kinderen die om wat voor reden dan ook minder oefenen. Ook bij deze kinderen wordt vooruitgang geboekt, die vaak niet voor mogelijk is gehouden.

Werkwijze:
Nadat is vastgesteld dat WoordBeeldTrainer kan worden toegepast bij uw kind, verloopt het werken met WoordBeeldTrainer in een aantal fasen.
Allereerst wordt het instapniveau van spelling bepaald door middel van het afnemen van een PI-dictee (dat ook opgenomen is in het landelijk dyslexieprotocol). Daarna wordt in het programma de visuele en auditieve verwerkingssnelheid bepaald. Als blijkt dat de training geschikt is voor uw kind, kunnen we van start gaan. Het alfabet wordt ingeoefend, in combinatie met een speciale visualisatie- en ordeningstechniek en daarna kan er begonnen worden met oefenen. Dat gebeurt via de particuliere pc versie van WoordBeeldTrainer. Er wordt een geheugen- activeringstechniek toegepast om woord- en klankbeeld blijvend te verankeren.
Na 2 tot 3 maanden wordt het PI-dictee opnieuw afgenomen en deze score wordt vergeleken met die van het instapniveau om zo de vorderingen duidelijk te maken. Het totale traject bedraagt hooguit 15 tot 16 weken en gemiddeld 6 sessies bij de coach. Het computerprogramma wordt door Kindercoach Rivierenland aan elke cliënt éénmaal gratis verstrekt.

Je oefent thuis met de computer kleine woordpakketten van ongeveer 10 woorden, het kan zinvol zijn om hiernaast deze woorden in korte betekenisvolle zinnen te verwerken en die te oefenen.

WoordBeeldTrainer heeft alle functionaliteiten voor kinderen met ernstige spellingsproblemen en achterstanden, zoals geïntegreerd PI-dictee, clusterdictee, time-ordertesten, woordbestanden op basis van de spellingscategorieën en training naar analogie. Tevens is het mogelijk om met de woordpakketten van elke taalmethode die op de basisscholen in Nederland gebruikt worden aan de slag te gaan.

Deze methode is goed te combineren met de Kernvisie methode of de methode Ik leer anders.